RE: MOnSter 6502

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Tue, 31 May 2016 05:32:08 +0000
Message-ID: <54F350D2C6501448A3EE14B7854C5FB53CCEED16@WSV10441N3.office01.internalcorp.net>
> I hadn't noticed http://www.baltissen.org/newhtm/mini6502.htm before, ...

The Mini6502 is a 6502 with, what I think, the minimal amount of TTL ICs. But for a price: speed. It is much slower as a real 6502. 


> Do you pass all http://visual6502.org/wiki/index.php?title=6502TestPrograms ?

I'm still busy building them and I'm afraid that will take years :(  (too much other fun projects)


Met vriendelijke groet / With kind regards,
Ruud Baltissen

www.Baltissen.orgDe informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Groep N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Groep N.V. is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


       Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2016-05-31 06:00:06

Archive generated by hypermail 2.2.0.