RE: A bigger harddisk for your Commodore 80286 PC

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Mon, 19 Oct 2015 06:25:36 +0000
Message-ID: <54F350D2C6501448A3EE14B7854C5FB5330D6F37@WSV10441N3.office01.internalcorp.net>
Hallo Jim,


> http://www.classic-computers.org.nz/blog/2009-10-10-renovating-a-dallas-battery-chip.htm

> http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm

> http://www.classic-computers.org.nz/blog/2009-12-05-repairing-a-dallas-chip-in-a-compaq-slt-286.htm


Thank you fort he links, especially for the last one. Until now I removed the whole top of the IC. And to be able to do that I had to desolder the IC first. Again, you are never too old to learn!


Met vriendelijke groet / With kind regards,
Ruud Baltissen

www.Baltissen.orgDe informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Groep N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Groep N.V. is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


       Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2015-10-19 07:00:07

Archive generated by hypermail 2.2.0.