RE: 6502 bus timing

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Wed, 25 Apr 2012 07:31:45 +0200
Message-ID: <219DEB1536CDE04E98DDD8620CA8CD68275CCF@winsv293.office01.internalcorp.net>
Hallo Micha,
 

> it is required to post data from its internal registers to
> the data bus on _raising_ edge of PHI2,

No, it is the address that should valid and stable on the rising edge. I was told that that is needed for the 6522 for example, maybe other 65xx ICs as well? That's why you need a trick to connect the 6522 to a C64.


> it should record the data from the data bus to its internal
> registers on _falling_ edge of PHI2. Is that correct assumption?

Correct.


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2012-04-25 06:00:14

Archive generated by hypermail 2.2.0.