RE: floppy / hard disk on sd card

From: Didier Derny <didier_at_aida.org>
Date: Tue, 24 May 2011 12:31:54 +0200
Message-ID: <002101cc19fd$cd39a870$67acf950$@org>
Ouah that's great!

Time to buy on and get my sx64 out of the attic

thanks


-----Message d'origine-----
De : owner-cbm-hackers@musoftware.de
[mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] De la part de Baltissen, GJPAA
(Ruud)
Envoyé : mardi 24 mai 2011 08:55
À : cbm-hackers@musoftware.de
Objet : RE: floppy / hard disk on sd card

Hallo Didier,

1541Ultimate
uIEC/SD (Jim Brain)
MMC
 
Need more? :)


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u
contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat
geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te
maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel
ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor
daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in
het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be
privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose
it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions,

delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as
a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the
Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2011-05-24 11:00:12

Archive generated by hypermail 2.2.0.