RE: Commodore on CeBIT

ruud.baltissen_at_abp.nl
Date: 2007-03-08 07:02:55

Hallo Cameron,


> ...., but also IANAL.

IANAL ???


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Stichting Pensioenfonds ABP is gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nummer: 41074000


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.

Stichting Pensioenfonds ABP, having its registered office at Heerlen, is registered in the Traderegister of the Chamber of Commerce Zuid Limburg (Maastricht), the Netherlands, registration number: 41074000

    Message was sent through the cbm-hackers mailing list

Archive generated by hypermail pre-2.1.8.