RE: A600HD with a PCMCIA card

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) (ruud.baltissen_at_abp.nl)
Date: 2004-05-04 07:43:51

Hallo allemaal,


> -----Original Message-----
> From: ncoplin@orbeng.com [ <mailto:ncoplin@orbeng.com>
mailto:ncoplin@orbeng.com]
> Sent: Tuesday, May 04, 2004 7:08 AM
> To: cbm-hackers@cling.gu.se
> Subject: A600HD with a PCMCIA card
>
>
>
>    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
>

I lately got several messages like the above. I reported this before. Is our
server cutting pieces off, is the CBM-Hacker server to blame or are some
people pushing the send-button too soon?


--
  ___
  / __|__
 / / |_/   Groetjes, Ruud
 \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


=====DISCLAIMER=================================================================

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list

Archive generated by hypermail pre-2.1.8.