FW: Disassembly of the Z80 ROM of the C128

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Tue, 28 Feb 2017 13:33:22 +0000
Message-ID: <54F350D2C6501448A3EE14B7854C5FB5524719EB@WSV10441N3.office01.internalcorp.net>
Oops, indeed: 'machine dependant'.

Thank you for the correction!


Met vriendelijke groet / With kind regards,
Ruud Baltissen

www.Baltissen.org

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-cbm-hackers@musoftware.de [mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] Namens Gerrit Heitsch
Verzonden: dinsdag 28 februari 2017 14:32
Aan: cbm-hackers@musoftware.de
Onderwerp: Re: Disassembly of the Z80 ROM of the C128

On 02/28/2017 01:32 PM, Baltissen, GJPAA (Ruud) wrote:
>>> Not the ROM, but the BIOS.
>>
>> What do you mean?
>
> The BIOS of CP/M is not the same thing as the BIOS of a PC. The BIOS is the first part of CP/M that is loaded from disk and that is (should be) the only part of CP/M that is machine independent.

I think you mean 'machine dependant'.

  Gerrit       Message was sent through the cbm-hackers mailing list

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Groep N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Groep N.V. is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617
1,jja^qiɚXX
Received on 2017-02-28 14:01:13

Archive generated by hypermail 2.2.0.