RE: CBM900 hard disk timeout

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Tue, 26 Aug 2014 12:22:11 +0000
Message-ID: <54F350D2C6501448A3EE14B7854C5FB52A1A6533@WSV10441N3.office01.internalcorp.net>
Address, please!


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-cbm-hackers@musoftware.de [mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] Namens Michal Pleban
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2014 14:14
Aan: cbm-hackers@musoftware.de
Onderwerp: Re: CBM900 hard disk timeout

Hello!

Baltissen, GJPAA (Ruud) wrote:

> I used my vacation to clean up my room and other storage, and, very important, to update my database. I knew I had a broken controller somewhere. And I found it. If you are interested, you can have it. I'm quite sure I'm not going to repair it (because I haven't any idea what is broken). If interested, I can send it to you.

That would be great, what kind of controller is that?

Regards,
Michau.


       Message was sent through the cbm-hackers mailing list

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Rechtenbeheer N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Rechtenbeheer N.V. is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617
1,jja^qiɚXX
Received on 2014-08-26 13:00:42

Archive generated by hypermail 2.2.0.