RE: Turbo232 UART Cart HDL

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Tue, 10 Dec 2013 07:40:12 +0000
Message-ID: <54F350D2C6501448A3EE14B7854C5FB50F99D1EB@WSV10441N3.office01.internalcorp.net>
Hallo Jim,


> Since this group is probably not interested in aftermarket cart discussions...

I'm always interested in a technical discussion. 


> to discuss possible extras that might be of interest in a 6551 interface?

I don't have any datasheets of the 6551 at hand right now but isn't the 16450/16550 able to archive higher speeds?  With a CPLD you can now easily generate the Intel signals needed for this IC.


Met vriendelijke groet / with kind regards,
Ruud Baltissen

www.Baltissen.org
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


       Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2013-12-10 08:02:10

Archive generated by hypermail 2.2.0.