Re: Copy protection on IEEE drives

From: Christian Dirks <Toast_r_at_IdeaLine.info>
Date: Tue, 24 Sep 2013 10:31:35 +0200
Message-ID: <52414DE7.80904@IdeaLine.info>
Hi Ruud,
DMS had a Copy-Protection.

Christian

Am 23.09.2013 09:38, schrieb Baltissen, GJPAA (Ruud):
> Hallo allemaal,
>
>
> I think we are all familiar with the various copy protections used on 1541 floppy disks. A question out of curiosity: has copy protection ever been used on the IEEE drives?
>
>
> Met vriendelijke groet / with kind regards,
> Ruud Baltissen
>
>
>
> De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
> geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
> nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
> e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
> Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
> overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
> overgebrachte virussen.
>
> APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
> handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617
>
>
> The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
> It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
> If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
> return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
> contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
> delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
> result of e-mail transmission.
>
> APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
> of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617
>
>
>        Message was sent through the cbm-hackers mailing list


-- 
Christian Dirks
Toast_r@Idealine.info
       Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2013-09-24 10:00:03

Archive generated by hypermail 2.2.0.