RE: Z80/CPM Cartridge for VIC-40

From: Bil Herd <bherd_at_mercury-cg.com>
Date: Sat, 7 Sep 2013 12:22:11 -0400
Message-ID: <22ae4cf855c245c8f36647cffee08e6d@mail.gmail.com>
Hi Ruud,
Unfortunately that sheet is missing.   Many apologies for the
incompleteness of the schematic collections, (more coming), it's very sad
how many things got lost through time.
Bil

-----Original Message-----
From: owner-cbm-hackers@musoftware.de
[mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] On Behalf Of Baltissen, GJPAA
(Ruud)
Sent: Saturday, September 07, 2013 5:03 AM
To: 'cbm-hackers@musoftware.de'
Subject: RE: Z80/CPM Cartridge for VIC-40


Hallo Bil,


I'm missing http://c128.com/images/cpm_cart_set_3_dwg_1_of_2.png


Met vriendelijke groet / with kind regards, Ruud Baltissen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-cbm-hackers@musoftware.de
[mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] Namens Bil Herd
Verzonden: vrijdag 6 september 2013 22:17
Aan: cbm-hackers@musoftware.de
CC: owner-cbm-hackers@musoftware.de
Onderwerp: Z80/CPM Cartridge for VIC-40

Part of the schematic and the timing diagrams for the CPM Cartridge for
the
VIC-40

http://c128.com/cpm-z80-cartridge-commodore-vic-40

       Message was sent through the cbm-hackers mailing list

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken
wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder
verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud
ervan aan niemand openbaar te maken.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel
ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch
voor daarbij overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer
14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be
privileged.
It may be read, copied and used only by the intended recipient.
If you have received it in error, please contact the sender immediately by

return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose
its
contents to any person. We don't accept liability for any errors,
omissions,
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise
as a
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the
Chamber
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


       Message was sent through the cbm-hackers mailing list

       Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2013-09-07 17:01:21

Archive generated by hypermail 2.2.0.