RE: 8250lp drive closing lever broken

From: CS <cbm_at_cstich.com>
Date: Thu, 5 Apr 2012 22:12:10 -0700
Message-ID: <SNT109-DS24FC1902119B13370EB930DF300@phx.gbl>
Hi Ruud:

same happened on my 8250LP - the internal plastic actuator that presses
upper centering disk down split in half. So if Olaf doesn't want the spare
drive, then I'd take it.
All the best,
Christian


-----Original Message-----
From: owner-cbm-hackers@musoftware.de
[mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] On Behalf Of Baltissen, GJPAA
(Ruud)
Sent: Sunday, 01 April, 2012 22:17
To: cbm-hackers@musoftware.de
Subject: RE: 8250lp drive closing lever broken

Hallo Olaf,

 
> That broke something inside... 

If interested, I have a spare drive, just for P&P.


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken
wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder
verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud
ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel
ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch
voor daarbij overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer
14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be
privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose
it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions,

delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as
a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the
Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2012-04-06 06:00:13

Archive generated by hypermail 2.2.0.