RE: C128

From: Ed Johnson <ejohnson.ed_at_gmail.com>
Date: Tue, 7 Feb 2012 08:26:50 -0500
Message-ID: <FA7D81D11A194BC3B560F238F45603D5@dell6400>
OH, my "SIDE of the big POND", (over the Atlantic Ocean), I get you. 


Best regards,
Ed Johnson
 

-----Original Message-----
From: owner-cbm-hackers@musoftware.de
[mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] On Behalf Of Baltissen, GJPAA
(Ruud)
Sent: Tuesday, February 07, 2012 3:30 AM
To: cbm-hackers@musoftware.de
Subject: RE: C128

Hallo Ed,

 
> Where would I get those chips?

If you can find one on your site of the big pon, i'll send you one.


-- 
   ___ 
  / __|__ 
  / / |_/   Groetjes, Ruud 
  \ \__|_\ 
  \___|    http://www.Baltissen.org 


 


De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken
wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder
verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud
ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel
ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch
voor daarbij overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer
14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be
privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose
it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions,

delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as
a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the
Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2012-02-07 14:00:36

Archive generated by hypermail 2.2.0.