RE: sd2iec ported to petSD

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Mon, 30 May 2011 07:29:17 +0200
Message-ID: <B33CBAA5B1C897429CEE13DB2F3590D035013B@winsv284.office01.internalcorp.net>
Hallo Nils,

 
> I used a atMega 1284p with 75160/75161 IEEE bus drivers, ...

I'm not familiar with SD cards when it comes to hardware design. So I
have three question:
- what hardware is needed to be able to read/write a SD card? More
specific: would some pins of a 6522 do?
- would a 1 MHz 6502 be fast enough i.e. is 50 KB/sec possible? 
- are the sources available?

Many thanks!


--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2011-05-30 06:00:12

Archive generated by hypermail 2.2.0.