RE: Timing diagram for JiffyDOS

From: Baltissen, GJPAA (Ruud) <ruud.baltissen_at_apg.nl>
Date: Mon, 27 Sep 2010 11:13:20 +0200
Message-ID: <B33CBAA5B1C897429CEE13DB2F3590D009F4B1@winsv284.office01.internalcorp.net>
Thank you very much! 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-cbm-hackers@musoftware.de
[mailto:owner-cbm-hackers@musoftware.de] Namens Wolfram Sang
Verzonden: maandag 27 september 2010 10:40
Aan: cbm-hackers@musoftware.de
Onderwerp: Re: Timing diagram for JiffyDOS

> Is there an exact timing diagram of the JiffyDOS protocol available 
> somewhere? Of course I did more then some Googling but I found
nothing.

Maybe Jochen Adler can help you?

http://www.nlq.de/


And there is a disassembly out there, but it probably won't have
diagrams.

Regards,

  Ninja

    Message was sent through the cbm-hackers mailing list

--
   ___
  / __|__
  / / |_/   Groetjes, Ruud
  \ \__|_\
  \___|    URL: Ruud.C64.org


 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen.

APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose it's 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission.

APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
Received on 2010-09-27 10:00:03

Archive generated by hypermail 2.2.0.