RE: 906114-4 and 5

peter_at_rittwage.com
Date: 2008-12-01 17:32:30

If anyone is able to burn these, I need a few to fix old boards. I have a
couple of Jens' "SuperPLA" chips, but they are unstable on all my boards. 
I could also use a few VIC-II video chips (NTSC or PAL) if anyone can
spare them.


-
Pete Rittwage
C64 Preservation Project
http://c64preservation.com> Hallo allemaal,
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: owner-cbm-hackers@ling.gu.se [mailto:owner-cbm-hackers@ling.gu.se]
> Namens Charlie
> Verzonden: zaterdag 29 november 2008 18:30
> Aan: cbm-hackers@ling.gu.se
> Onderwerp: 906114-4 and 5
>
> Hi,
>  Can anyone burn these chips for me?
> thanks, Charlie
>
>
> IIRC Jens Schoenfeld (http://www.jschoenfeld.com/indexe.htm) sold CPLD
> replacements for these PLS's, or am I wrong?
>
>
> --
>   ___
>   / __|__
>  / / |_/   Groetjes, Ruud
>  \ \__|_\
>   \___|    URL: Ruud.C64.org
>
>
> De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
> voor de
> geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u
> contact op te
> nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat
> geval dit
> e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te
> maken.
> Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel
> ontijdige
> overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor
> daarbij
> overgebrachte virussen.
>
> APG Algemene Pensioen Groep NV is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven
> in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer
> 14099617
>
>
> The information contained in this e-mail is confidential and may be
> privileged.
> It may be read, copied and used only by the intended recipient.
> If you have received it in error, please contact the sender immediately by
> return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose
> it's
> contents to any person. We don't accept liability for any errors,
> omissions,
> delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise
> as a
> result of e-mail transmission.
>
> APG Algemene Pensioen Groep NV is registered in the trade register of the
> Chamber of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number:
> 14099617
>
>
>
>    Message was sent through the cbm-hackers mailing list
>


    Message was sent through the cbm-hackers mailing list

Archive generated by hypermail pre-2.1.8.